DiSC

Kommunikation är en avgörande faktor för framgången hos ett företag, oavsett dess storlek eller bransch. En bra kommunikation inom organisationen, mellan olika avdelningar och med kunder och leverantörer är avgörande för att uppnå företagets mål och vision.

Genom en effektiv kommunikation kan företaget bygga starka relationer med sina kunder och skapa en positiv varumärkesbild. Det kan också hjälpa till att förbättra produktiviteten och samarbetet mellan teammedlemmar, vilket leder till bättre resultat och lönsamhet.

Att ha en dålig kommunikation kan leda till missförstånd, förlorad tid och ökade kostnader. Det kan också skapa interna konflikter och minska motivationen hos anställda.

 

DISC

Allt är kommunikation
Kommunikation är allt

Att kunna anpassa sin kommunikation är nödvändigt för ett gott teamwork. Oavsett om det gäller internt (ledare och medarbetarna emellan) eller externt (mellan säljare och kund) så är ett gott samspel en förutsättning.
       Att förstå sitt eget kommunikationsmönster och att kunna anpassa det efter mottagare gör samarbeten enklare. Genom en DISC-profil får du en fördjupad förståelse kring din kommunikationsstil, motivationsfaktorer och drivkrafter.

Dominant beetende

Rak och målmedveten.
Bemötande: kom snabbt till sak

Inflytande beteende

Kreativ och sällskaplig.
Bemötande: visa på nyheter och inkludera

Stabilt beteende

Vallande och lojal. 
Bemötande: visa på trygghet och hur det gagnar gruppen eller företaget

Competent beteende

Analytiskt och kritisk.
Bemötande: håll dig till en agenda och visa på logiska argument

Pifo AB